ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden

Artikel 1
Algemene Voorwaarden

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot
        uitvoering van diensten voor Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  gevestigd te Barendrecht, 
        Arnhemseweg 41
1.2
   Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Verkeersschool Piet
        Dubbeldam B.V.
1.3
   Bijzondere van de voorwaarden van Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. afwijkende
        bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2
Instructie

2.1 Verkeersschool Piet Dubbeldam zorgt B.V. ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs /
      instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder
      te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur / instructrice.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij:
      Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. of leering hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige
      onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  niet
      gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren
2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij Verkeersschool
      Piet Dubbeldam B.V. of leerling hiervan wenst af te wijken.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur (trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3
Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4
Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles.
Door Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen).
De instructeur / instructrice zal, indien mogelijk aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij/zij niet vooraf had kunnen annuleren (voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5
Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos een losse rijles (ook rijtest, Try the Bike), die ook deel kan zijn van een
      complete opleiding, tenminste 3 volle werkdagen voor de afspraak annuleren. Bij annulering
      door leerling van complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen
      inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel, in %
      van totaalbedrag, gehanteerd worden:

      Binnen 4 weken: kosteloos
      Binnen 3 weken: 50 %
      Binnen 2 weken: 75 %
      Binnen 1 week  : 100 %

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of
      crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een
      (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling
      niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door Verkeersschool Piet
      Dubbeldam B.V. beoordeeld. In de gevallen, genoemd in artikelen 5.2a en 5.2b, zal
      Verkeersschool Piet Dubbeldam  B.V. er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel
      mogelijke opnieuw in te plannen.Dat zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere
      instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:
5.4 Dit kan telefonisch of per e-mail, E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door
      Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende
      werkdag. Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  kan nooit verantwoordelijk worden gesteld door
      het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk
      verklaard. Afmelden per e-mail op:
info@dubbeldam.nu

Artikel 6
BŽeindigen instructie

6.1 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. kan de lesinstructie beeindigen wegens dringende
      redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, waardoor er niet van
      Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt
      voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
6.2 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de
      instructeur/docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol,
      medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a.
      overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en
      letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter
      beoordeling van de instructeur / docent.

In de gevallen 6.1 en 6.2 is Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het voertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.

Bij 6.3 en 6.4 zal Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles in rekening brengen.

Artikel 7
Aanvraag examen

7.1 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is
      bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of
      medewerking daaraan verlenen.
7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij
      verzuimd heeft zijn  vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit
      voortvloeiende kosten.

Artikel 8
Annulering examens

Een rij-examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of
      crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel
      een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van een
      leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan
      de examinator en of instructeur / docent.
8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
8.4 het lesvoertuig wordt door de examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig
      beschikbaar.
8.5 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de
      afgesproken tijd geen doorgang laat vinden. Dan kan de verkeersschool de leerling in
      rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen:
      Rij-examen categorie A: lesgeld van twee rijlessen
      Rij-examen categorie B: lesgeld van een rijles
      Rij-examen categorie C / CE en D: lesgeld van twee rijlessen

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal Verkeersschool Dubbeldam B.V.  de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9
Weigering examens

Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator.

Artikel 10
Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11
Betaling

11.1 Betaling dient contant te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien
       contante betaling uitblijft, en Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  een factuur dient te 
       verzenden aan de leerling dan is Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  gerechtigd om EUR
       7,00 administratiekosten per les in rekening te brengen.
       Verder is Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. gerechtigd om haar tarieven aan te passen in
       verband met  marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door Verkeersschool
       Piet Dubbeldam B.V. nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op
       deelbetalingen.
11.2 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde
       niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te
       beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand, berekend vanaf de
       dag van verzending van de facturen.
11.3 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om
       van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet
       betaling veroorzaakt te vorderen.
       De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR
       75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
       advies en bijstand.
11.5 Uit het enkele feit dat Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  zich heeft verzekerd van de hulp
       van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke
       kosten.

Artikel 12
Vrijwaring

12.1 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de
       leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als
       gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van
       rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.
12.2 Geen dekking, volgens uit art. 12.1 wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als
       gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig)
       gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de
       rijvaardigheid kunnen beinvloeden.Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  beperkt haar
       aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraard als
       schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of derden zal uitkeren.
12.3 Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade,
       geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en/of examens, buiten rijles-
       en examenkosten.

Artikel 13
Rijbevoegdheid leerling

Indien Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan Verkeersschool Piet Dubbeldam  B.V. haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. te vergoeden. Indien Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V. opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiele consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 14
Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V., beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door het BOVAG.
Bemiddelingsbureau (Postbus 1100, 3800 DC Bunnik, tel. 0900-2692258, EUR 0,30 per minuut).

Indien bemiddeling voor een op beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil, op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie (p/a) Kosterijland 15, 3961 AJ Bunnik). Het reglement is te verkrijgen bij de Bovag te Bunnik.

Afhandeling van klachten

Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.  stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft Verkeersschool Dubbeldam B.V. een klachtprocedure. Hier vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kunt u sturen naar:

Verkeersschool Piet Dubbeldam B.V.
Arnhemseweg 41
2994 LA Barendrecht
T.a.v. Dhr. A. Dubbeldam

Klachtenprocedure

 • U stuurt uw klacht t.n.v. Dhr. A. Dubbeldam of via de mail naar arie@dubbeldam.nu
 • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen de   bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
 • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Verkeersschool Dubbeldam B.V. die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
 • Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden. Daarna neemt de behandelaar contact met u op om uw klacht toe te lichten.
 • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie zal u binnen 5 werkdagen ontvangen.
 • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. De uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen kunnen worden verlengd.
 • Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht. Dan kunt u in beroep gaan bij de branche organisatie waarbij wij zijn aangesloten. Hierbij kunt u uw klacht melden bij:
  BOVAG
  Contactpersoon: Frans Bastiaansen
  Postbus 1100
  3980 DC  Bunnik
 • Uitspraak van de branchorganisatie is bindend voor de klachten afhandeling
  Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 
 

 

Verkeersschool Piet Dubbeldam
Arnhemseweg 41
2994 LA Barendrecht
T: 0180-613109
G: 06-53254599

   

 

disclaimer    l    home   l   email   |   algemene voorwaarden

Copyright © 2018